Nhiều người tử tế lắm, là bạn không chịu ‘thấy’ thôi