“Văn phòng ảo” có trái với quy định của pháp luật doanh nghiệp hay không?