Từ hành trình tìm ẩn X đến giành suất học bổng 6.5 tỷ đồng