Nga được và mất gì sau khi chi hơn 12 tỷ USD cho World Cup?