CẢ NƯỚC NGA HÂN HOAN TRƯỚC CHIẾN THẮNG CỦA ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA