ĐỒNG TIỀN DỰ ĐOÁN PHA CẢN PHÁ XUẤT THẦN CỦA THỦ MÔN NGA