Tiểu sử của CEO Go88, Nguyễn Văn Tùng: Hành trình từ zero đến hero