NỀN CNTT CỦA NƯỚC NGA KHÔNG HỀ THUA KÉM MỘT NƯỚC PHÁT TRIỂN NÀO