“TỪ BỎ KHÔNG LÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA TÔI”: CHIA SẺ TỪ MỘT DU HỌC SINH