Nền kinh tế “6 trong 1“ của Putin đang rõ nét thành hình