XÂY DỰNG MỘT NƯỚC NGA HIỆN ĐẠI VỚI NỀN KINH TẾ CÔNG NGHỆ CAO