BỊ ZONA THẦN KINH Ở MÔI CÓ QUAN HỆ BẰNG MIỆNG ĐƯỢC KHÔNG?