BỘ TRƯỞNG Y TẾ NGA CỨU MẠNG MỘT HÀNH KHÁCH TRÊN CHUYẾN BAY ĐI NEW YORK