CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÀ BỆNH LAO CHỈ THÔNG QUA HƠI THỞ